Автор: Јелена Бабовиќ-Најдова, Павлина Маркудова, Борис Лушески, Валентин Чачор