Контакт


Доколку имате некакви прашања или коментари, Ве молиме пополнете ја дадената форма, а ние ќе Ви одговориме во најбрз можен рок.
Вашите права во однос на обработката на лични податоци вклучуваат:
• право да бидете информирани за обработката на личните податоци
• право на пристап до личните податоци
• право на исправка и бришење на личните податоци
• право на ограничување на обработката на личните податоци
• право на приговор
За дополнителни информации и/или остварување на Вашите права за заштита на лични податоци, можете да ја посетите нашата политика за Заштита на лични податоци – секција „Кои се Вашите права врз личните податоци“ или да го контактирате нашиот офицер за заштита на лични податоци Елена Темелковска, е-пошта: elena.temelkovska@ivote.mk, +389 76 397837

[recaptcha]

02/320 44 05

info@kupikniga.mk

Boulevard Partizanski odredi 102/2-1, 1000 Skopje, Macedonia