Издавач: Меѓународен центар за славјанска просвета